Üç yıldır komşular balkondan halı silkeliyorlar defalarca yazılı ve sözlü uyarıldı

Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde gereği,"Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler." dava açma hakkınızı kullanmalısınız.

1. katta oturuyorumve asansör kullanmıyorum aidatta geçen asansör ücretini ödemek zorunda mıyım?

Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre, ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.'' Giriş ve Zemin katların yada Dükkan sahiplerini asansör ve otomat,su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına yada kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme yada alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

Çatı izolasyonu yaptırdık, zemin katta oturanlar bizim alt tavanımız yapılmadı biz ödemeyiz diyorlar

KMK 42.madde gereği," Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır." Karar almış iseniz ve kararınızda ısı yalıtımı yapılacak alanı belirlemiş iseniz ve işlem de buna göre yapılmış ise tüm malikler gider paylarını ödemek zorundadır.

Bir yıldır yöneticilik yapıyorum, yönetimi başka bir arkadaşa devredeceğim.

Kat malikleri kurulunu bu gündemle toplantıya davet etmeli ve yönetici seçimini yasanın aradığı gibi kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğumluğu kararı ile almalısınız.

Yurdışında yaşıyorum yılda sadece 1 ay daireyi kullanıyorum 12 ay aidat ödemek zorunda mıyım ?

Aidat ödemek Kat Mülkiyeti kanunu gereği zorunlu. 1 ay kullanıyorum 11 ay kullanmıyorum diyemezsiniz.

Üst katımda oturan komşumun gürültüsünden çok şikayetçiyim, ne yapmam gerekir ?

Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmelisiniz.

Üst katımın banyosu su akıtıyor ne yapmam gerekiyor?

Üst kat komşunuza noterden ihtar çekin. İhtarın içeriği konusunda bir avukata danışmanız faydalı olur. Yine de yaptırmazsa Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmanız gerekiyor.